Polskie Towarzystwo Leśne Zarząd Główny informuje, że wprowadza zmiany w zasadach przechowywania i przetwarzania danych osobowych.
 
W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej "RODO" - Polskie Towarzystwo Leśne Zarząd Główny informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Działając w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Leśne Zarząd Główny (dalej w skrócie zwane: PTL), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, tel. 22 822 14 70, 22 822 32 01 w. 296.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji Pani/Pana członkostwa w PTL lub realizacji Pani/Pana współpracy z PTL w sprawach związanych ze statutową działalnością PTL, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w PTL, a także przez okres wskazany w odrębnych przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 1. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości członkostwa w PTL lub współpracy z PTL w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dla tego celu konieczne.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

WAŻNE
W przypadku, gdy Pani/Pan nie akceptuje powyższych zmian zasad prosimy o poinformowanie nas o tym w sposób opisany poniżej. Przesłanie rezygnacji będzie skutkowało wykluczeniem z grona członków PTL oraz usunięciem danych z naszej bazy.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez PTL Pani/Pana danych osobowych, można się kontaktować w następujący sposób:
 • za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@ptl.pl w temacie wpisując RODO;
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:  Polskie Towarzystwo Leśne Zarząd Główny, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa;
 • telefonicznie: 22 822 14 70, 22 822 32 01 w. 296