Początki Polskiego Towarzystwa Leśnego sięgają roku 1882, kiedy to we Lwowie odbył się I Walny Zjazd Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Pod nazwą obecną Towarzystwo istnieje od 1925 roku. II Wojna Światowa przerwała jego działalność. Wznowiono ją w roku 1946, a w rok później ukazał się kolejny numer Sylwana- wychodzącego od 1820 roku, najstarszego pisma leśnego w Polsce i jednego z najstarszych tego typu na świecie.
 
Działalność Polskiego Towarzystwa Leśnego należy do chlubnych kart historii naszego leśnictwa. Towarzystwo było obecne we wszystkich momentach ważnych dla rozwoju i kształtu gospodarki leśnej, wspierało ją wiedzą i doświadczeniem swoich członków. Tak jest również i teraz. W szeregach Towarzystwa działają leśnicy- naukowcy i praktycy. Członkami PTL mogą być również, i są, ludzie zainteresowani lasem, lecz nie związani z nim zawodowo. Do Polskiego Towarzystwa Leśnego należą oprócz leśników reprezentanci innych zawodów. Szeregi Towarzystwa otwarte są dla każdego, komu nie jest obojętny los i stan polskich lasów.
 

Jednym z  podstawowych zadań Towarzystwa jest inicjowanie badań naukowych na potrzeby leśnictwa oraz powiązanie nauki z praktyką czyli efektywne wdrażanie najcenniejszych rozwiązań do praktyki. Polskie Towarzystwo Leśne bierze czynny udział w toczących się dyskusjach nad przyszłym kształtem gospodarki leśnej, m.in. W opracowywaniu założeń strategii rozwoju lasów, założeń polityki leśnej i sposobów ochrony zasobów leśnych.
 
Innym priorytetowym zadaniem jest popularyzacja wiedzy leśnej, zarówno wśród samych leśników, jak i w całym społeczeństwie. Tradycyjną formą tej działalności są wykłady, odczyty, zebrania dyskusyjne, konferencje i wydawnictwa poświęcone różnorodnym problemom lasów i leśnictwa. Centralnym punktem działalności wydawniczej Towarzystwa jest czasopismo „Sylwan”. Staraniem PTL wydawane są również inne opracowania i materiały związane z leśnictwem.
 

Polskie Towarzystwo Leśne rozwija współpracę z podobnymi organizacjami za granicą, uczestniczy w wymianie myśli i doświadczeń między ośrodkami naukowymi oraz reprezentuje polskie leśnictwo za granicą. PTL od wielu lat jest członkiem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

Towarzystwo stoi na straży kultury i tradycji polskiego leśnictwa oraz jednoczy środowisko leśników  w całym kraju.

Na Dolnym Śląsku Oddział PTL (do 1957 roku PNTL) powołano w 1946 roku przy Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Zawiązały się cztery koła terenowe zrzeszające 60 członków: przy Dyrekcji Lasów Państwach we Wrocławiu, przy Rejonach Lasów Państwowych w Kłodzku i Sobieszowie oraz przy Sekcji Urządzania Lasu w Brzegu.

Pierwszym przewodniczącym Oddziału był dyrektor inż. Jan Tomaka, który funkcję tą z dużym zaangażowaniem pełnił w latach 1946 - 1949. Kolejnymi przewodniczącymi Oddziału w ujęciu chronologicznym byli:

 • Stefan Bilczyński, w latach 1950  - 1953,
 • Błażej Fila, w latach 1954 - 1959,
 • Tadeusz Mika, w latach 1959 - 1962,
 • Stefan Niwiński, w latach 1962 - 1973,
 • Aleksander Komar, w latach 1973 - 1983,
 • Mirosław Bugajski, w latach 1983 - 1988,
 • Michał Gniewek, w latach 1988 - 1991,
 • Bogdan Skołuda, w latach 1991 - 1993,
 • Adam Płaksej, w latach 1993 - 1996,
 • Michał Lewcio, w latach 1996 - 2002,
 • Henryk Żak, w latach 2002 - 2009
 • Jarosław Góral, od 2009.


Oddział PTL we Wrocławiu był pięciokrotnie gospodarzem zjazdu delegatów oddziałów:

 1. 4.07.1949 r. we Wrocławiu – tematem Zjazdu były wyłącznie sprawy organizacyjne stowarzyszenia.
 2. 17-21.09.1957 r. w Polanicy Zdroju i Szklarskiej Porębie - z sesją naukową na temat zagospodarowania lasów sudeckich oraz 75-lecia PTL (Kupczyński 1958, PTL 1958).
 3. 2-4.09.1977 r. we Wrocławiu – z sesją naukową na temat integracji leśnictwa i przemysłu drzewnego.
 4. 16-18.09.1993 r. w Szklarskiej Porębie – z sesją naukową poświęconą problemowi odbudowy lasów w Sudetach Zachodnich.
 5. 1-3.09.2005 r. w Szklarskiej Porębie - z sesją naukową  "Gospodarka leśna na obszarach klęskowych".


Organizowano również specjalne konferencje naukowe:

 • w 1956 roku przy współpracy z katedrą Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na terenie Kłodczyzny na temat „Potoki górskie i ich znaczenie w gospodarstwie leśnym”.
 • w 1961 roku w Karpaczu na temat „Zabudowa potoków w Sudetach” a w Ruszowie na temat „Zasady projektowania melioracji wodnych w lasach”.
 • w 2006 roku na terenie Nadleśnictw Lądek oraz Międzylesie na temat „Stan zdrowotny drzewostanów świerkowych w Nadleśnictwach górskich oraz sposoby minimalizowania zagrożeń”.

 

Oddział PTL współuczestniczył w akcjach propagujących problemy leśnictwa. I tak w roku 1948 jego członkowie wzięli czynny udział w organizowaniu pawilonu leśnego i drzewnego na Krajowej Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu.

 • W 1954 roku oddział współpracował w zakresie organizacji oraz informacji w dziale leśnictwa na Krajowej Wystawie Wynalazczości we Wrocławiu. Popularyzacji wiedzy o lasach służyło wydanie przez Oddział kilku broszur opracowanych między innymi przez S. Bilczyńskiego, a mianowicie:
 • 1952 rok, „Przypłaszczek granatek i jego zwalczanie", "Ważne szkodniki wtórne sosny i ich zwalczanie”;
 • 1954 rok, „Kornik drukarz i jego zwalczanie”;
 • 1958 rok, „Zabezpieczenie lasów przed szkodami od zwierzyny”.

 

Publikacje te były szczególnie pożyteczne, bowiem omawiały aktualne problemy dotyczące szkód w drzewostanach. Należy zaznaczyć, że wymienione powyżej broszury miały duże znaczenie także dlatego, że nie było wówczas innych, szeroko dostępnych opracowań dotyczących tej problematyki. Nie sposób jest wymienić wszystkich terenowych aktywistów Towarzystwa, którzy wnieśli duży wkład pracy i inwencji organizacyjnej w całym powojennym okresie działalności Oddziału PTL we Wrocławiu. Należą do nich: Stefan Bilczyński, Gustaw Bochenek, Mirosław Bugajski, Błażej Fila, Aleksander Komar, Kazimierz Lipiński, Tadeusz Mika, Stefan Niwiński, Henryk Ostrowski, Leokadia Skwarnik, Bolesław Spring, Kazimierz Toka i Jan Tomaka.

Obecnie Oddział PTL we Wrocławiu liczy ponad 400 członków, zrzeszonych w 17 kołach terenowych.